• Home
  • Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ART 1: Al onze facturen zijn contant betaalbaar.

ART 2: Bij laattijdige betalingen worden de gefactureerde diensten gestopt. De forfaitaire schuldvergoeding bedraagt 15% met een minimum van 100 €

ART 3: De vervallen facturen (incl. BTW), niet betaald op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest van 12% per jaar opbrengen.

ART 4: Onze ontwerpen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. Tot dan is het niet toegestaan de link naar wexpose te verwijderen.

ART 5: Bij niet akkoord moet binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

ART 6: De registratie van een domeinnaam is telkens voor één jaar, tenzij anders vermeld op de factuur, hetzelfde geldt voor hostings. Indien u een domeinnaam of hosting wenst op te zeggen dient dit per aangetekend schrijven te gebeuren, minimaal 60 dagen voor de vervaldag van de lopende periode.

ART 7: wexpose kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig registreren of verlengen van een domeinnaam of hosting.

ART 8: De toegankelijkheid van diensten en websites via het internet is niet gegarandeerd.

ART 9: De betalingsmodaliteiten van onze projecten worden betaald in 3 schijven:

    • 30% bij start van het project
    • 50% bij oplevering
    • 20% 2 weken na oplevering

ART 10: Onze klanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te hebben aanvaard.